Vooruitzichten financiële markten 2019 | Top of the mountain

Het beleggingsjaar 2018 werd gekenmerkt door onzekerheid en onrust. Diverse geopolitieke kwesties hielden de financiële markten in hun greep. Aanvankelijk wisten de aandelenbeurzen nog te herstellen van enkele paniekaanvallen. In oktober moesten we er echter aan geloven. Koersen daalden over een breed front. Beleggers konden zich niet meer vastgrijpen aan eerder uitgezette piketpalen. Wordt 2019 een jaar, waarin de wereldeconomie zich kan herpakken of stevenen we af op een recessie?

Vooruitzichten
Hoe hangt de vlag erbij voor 2019; zien we een ommekeer in het sentiment? Vooralsnog lijkt het daar niet op. Diverse gebeurtenissen die beleggers zwaar op de maag liggen zijn doorgeschoven naar 2019. De handelsvete tussen de VS en China lijkt maar niet opgelost te worden. De Amerikaanse president Trump heeft aangegeven dat hij uiterlijk eind maart een overeenkomst wil hebben met de Chinezen. Zo niet, dan leidt dit onherroepelijk tot nieuwe importheffingen op Chinese producten. De stemming over het Brexit voorstel is te elfder ure uitgesteld en over de jaarwisseling heen getild. De Italiaanse regering broedt op haar begrotingsvoorstel, dat tegemoet zal moeten komen aan de eisen van Brussel. Ook hierover zullen we pas in 2019 uitsluitsel krijgen. En dan hebben we nog een kwestie… ‘’les gilets jaunes”. Blijven de Franse protestacties van de gele hesjes een geïsoleerd probleem of slaat de trend over naar andere landen in Europa? Kortom, we signaleren tal van ontwikkelingen, waarvan we de uitkomst niet kunnen voorspellen. Wat we wel weten is dat het de onrust bij beleggers niet zal wegnemen. Zij moeten zich op kousenvoeten een weg banen door dit mijnenveld. De onzekerheid zal in ieder geval een toenemende beweeglijkheid op de financiële markten tot gevolg hebben.

Zijn er dan helemaal geen lichtpuntjes en wordt 2019 al op voorhand een beleggingsjaar dat we snel willen vergeten? Helemaal niet! Laten we vooral vaststellen dat de wereldeconomie nog altijd een gezonde groei vertoont. De groei zwakt weliswaar af, maar is nog altijd bovengemiddeld. De winsten van bedrijven zijn nog altijd op niveau en vooralsnog lijkt het er niet op dat we snel af zullen glijden in een recessie. De macro-economische fundamenten zijn daar eenvoudigweg te goed voor. Wel zullen we meer dan ooit zorgvuldig moeten zijn bij de selectie van de verschillende beleggingscategorieën.

Macro-economische omgeving
De afgelopen kwartalen is duidelijk geworden dat het groeitempo van de wereldeconomie afneemt. Maar het is te eenvoudig om daaruit te concluderen dat we afstevenen op een recessie. We bevinden ons rond de top van de economische cyclus, waardoor de groeimotor begint te haperen. De wereldhandel staat onder druk door het protectionistische beleid van de Verenigde Staten. Maar zoals gezegd, de groei is nog altijd bovengemiddeld.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldeconomie in 2019 minder snel zal groeien, door de handelsvete tussen de VS en China. Het IMF heeft haar groeiramingen voor de verschillende regio’s verlaagd. De groei van de wereldeconomie wordt geraamd op 3,7%. De verwachtingen voor de VS en Europa zijn verlaagd tot respectievelijk 2,5 en 1,9%. Nederland is met een verwachte groei van 2,4% een positieve uitschieter. Tenslotte heeft het IMF ook de groei voor de Chinese economie teruggebracht tot 6,2%.

De grootste bedreiging voor de wereld-economie is de globale schuldenberg, die inmiddels 250.000 miljard dollar bedraagt en daarmee 60% groter is dan in 2007. Door het gevoerde beleid van centrale banken zijn de middelen uitgeput, om in geval van een nieuwe recessie opnieuw in te grijpen. Er is geen ruimte om de schulden verder toe te laten nemen.

Rente en inflatie
In de Verenigde Staten daalt de kapitaalmarktrente (lange rente), terwijl de korte rente, mede onder invloed van het beleid van de Fed, gestaag, oploopt. Als de Fed dit beleid blijft volgen kan dit leiden tot een zogenaamde inverse rentecurve. Eenvoudig gezegd wordt de korte rente hoger dan de lange rente. Dit wordt gezien als een negatief signaal dat in het verleden vaak een voorbode was van een recessie. Of dat onder de huidige omstandigheden weer zo is valt te bezien. We moeten niet vergeten dat de korte rente (kunstmatig) stijgt onder invloed van het beleid van de Fed. Samen met de ietwat terugvallende groei, kan dit leiden tot een behoudender beleid van de Fed. Wellicht dat het aantal geplande renteverhogingen (wij houden rekening met 3) lager zal uitvallen, als de lonen en de inflatie minder hard blijken te stijgen.

In Europa gaat de ECB een andere koers varen. Zij heeft aangekondigd dat de stimulerende maatregelen het komende jaar afgebouwd worden. Vanaf januari stopt de ECB met het opkopen van obligaties. Afhankelijk van de inflatieontwikkeling kan de ECB in de loop van het jaar een begin maken met het verhogen van de rente. Mede omwille van deze beleidslijn verwachten wij dat de markt hierop anticipeert en dat de kapitaalmarktrente zal oplopen. Daarom houden wij rekening met negatieve rendementen op Europese staats- en bedrijfsobligaties.

Obligaties
Voor obligaties voorspellen we al meerdere jaren een uitdagende omgeving. Dat zal in 2019 niet anders zijn. De balans tussen de kredietkwaliteit en rendement is zeer fragiel. De ontwikkeling van de inflatie en de rentecurve spelen een bepalende rol.

Obligaties in de VS leveren nog wel een aantrekkelijk rendement op (2,8%). Daarbij moet gezegd worden dat dit rendement in US dollar betreft. Wij nemen in het risicomijdende deel van de portefeuille bij voorkeur geen valutarisico. Als we het dollarrisico willen afdekken kost dat onder de huidige omstandigheden bijna 2,5%. Daarmee verdampt het rendement als sneeuw voor de zon. Dit is de reden waarom we terughoudend zijn met het beleggen in Amerikaanse obligaties.

In Europa liggen de rentes echter op een heel ander niveau. De 10-jaars Duitse Bund liep begin dit jaar nog op tot ruim 0,80% om vervolgens schoksgewijs terug te vallen tot een schamele 0,25%. Dit is lager dan het startniveau van dit jaar. Dit geeft gelijk aan hoe het gesteld is met de rentevergoedingen op Europese obligaties. Er is weinig eer te behalen aan staatsobligaties (behoudens die van Zuid-Europese landen) en kwaliteitscredits. De rendementsverwachting voor het komende jaar is licht negatief. Dit is slechts anders als de paniek bij beleggers toeslaat en zij staatobligaties van kernlanden als veilige haven kopen.

High yield obligaties leveren, mede door de recente koersdalingen en de gestegen risicopremies, een substantieel hoger rendement op dan investment grade papier. Oplopende kapitaalmarktrentes kunnen een negatief effect hebben op deze obligatiecategorie, maar de hogere rente-inkomsten bieden voldoende compensatie. In de VS is de high yield markt veel omvangrijker dan in Europa. Een risico is de grote weging naar de olie/energiesector. Wij geven daarom de voorkeur aan Europese high yield obligaties, waar dit veel minder het geval is.

Misschien wordt 2019 dan toch het jaar, waarin inflation linked obligaties kunnen schitteren. Tot op heden heeft een investering in deze categorie weinig opgeleverd. De benodigde (en verwachte) oplopende inflatie bleef uit. De krappere arbeidsmarkt en fiscale stimulansen lijken nu een voorbode te zijn van een stijgende inflatie.

Obligaties van opkomende landen hebben in 2018 een behoorlijke veer gelaten. De oorzaak lag vooral in de depreciatie van de lokale valuta ten opzichte van de US dollar. Daarnaast had deze categorie te lijden onder de uitstroom van kapitaal door de stijgende Amerikaanse rente. De koersen bevinden zich echter op een interessant niveau, de effectieve rendementen zijn aantrekkelijk en de valuta’s bevinden zich op historisch lage standen. Wij beoordelen een belegging in deze categorie dan ook als aantrekkelijk en geven de voorkeur aan obligatieleningen in lokale valuta.

Aandelen
Ondanks de onzekerheid die heerste zijn er voldoende aanknopingspunten voor aandelenmarkten om in 2019 een goed resultaat te boeken. In de eerste helft van het afgelopen jaar zijn de koersen van indices flink opgelopen (vooral in de VS) onder aanvoering van een selecte groep groeiaandelen. Vooral de mega cap technologieaandelen bepaalden de tendens. Voor het komende jaar verwachten wij een omslag van ‘groei’-aandelen naar ‘waarde’-aandelen. De afgelopen maanden waren deze contouren al zichtbaar. Waarde aandelen zijn de afgelopen jaren achtergebleven ten opzichte van ‘groei’ aandelen. De grootste hype in het groeisegment hebben we wel achter de rug. Vooral aandelen van ondernemingen met een stabiele winstontwikkeling, een sterke balans en een stabiel dividendrendement achten wij kansrijk.

De Europese beurzen bleken in 2018 een zwakke broeder. Waar we in eerste instantie geloofden in een wederopstanding van Europese aandelen, bleven zij schromelijk achter bij de prestaties van hun Amerikaanse collega’s. Vooral de financiële- en de automobielsector bleken de gebeten hond met verliezen die opliepen tot boven de 20%. Deze aandelen waren zeer bepalend voor de slechte prestaties van de Eurostoxx50. In het small cap segment was dezelfde trend waarneembaar. Historisch gezien kent deze aandelencategorie een hogere beweeglijkheid dan large caps en dat bleek ook nu weer.

De kansen van Europese aandelen worden voornamelijk beïnvloed door de politieke tegenwind. Als deze aanhoudt zal de winstgroei van bedrijven afnemen, wat negatief afstraalt op de beurskoersen. Veel slecht nieuws is echter al ingeprijsd. Daarbij zijn Europese aandelen goedkoop, zijn de balansen van bedrijven gezond en zijn de dividendrendementen aantrekkelijk. Bovendien kan een oplopende inflatie en stijgende rentes een impuls geven aan specifieke sectoren, zoals de financiële dienstverlening. Zeker als de politieke lucht opklaart en de onzekerheid naar de achtergrond verdwijnt, geven wij de voorkeur aan Europese aandelen boven Amerikaanse.

De prestaties van de Amerikaanse beurzen zijn het komende jaar sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de winstniveaus van bedrijven. Vooralsnog hebben veel bedrijven de stevige koers-winstverhoudingen kunnen waarmaken. De vraag is of de winstontwikkelingen voldoende robuust zijn om ook het komende jaar aan de hoge verwachtingen te voldoen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat koersen ongenadig worden afgestraft als de cijfers tegenvallen. In 2018 waren wij onderwogen in Amerikaanse aandelen omwille van de gedachte, dat aandelen in deze regio bovenmatig hoog geprijsd waren. Beleggers hebben zich vooral gericht op groeiaandelen (en dan met name de FAANG aandelen) en hadden weinig oog voor koers-winstverhoudingen. Amerikaanse aandelenmarkten zijn nog nooit zo duur geweest ten opzichte van andere regio’s. Bovendien houden wij rekening met de kans dat de stimulerende werking van de belastingverlagingen afneemt. Wij denken daarom dat aandelen uit andere regio’s meer kansrijk zijn.

Opkomende markten hebben flinke tikken moeten incasseren. De sterkere US dollar en tal van geopolitieke problemen hebben aandelen van opkomende markten stevig onder druk gezet. Lokale valuta’s daalden en de schuldenlasten (veelal in Amerikaanse dollars) namen toe. Daarnaast zag deze markt kapitaaluitstroom door de stijgende Amerikaanse rente. Kortom, het bloed vloeide door de straten. Inmiddels is de storm gaan liggen. Ook opkomende markten blijken niet immuun voor het negatieve sentiment rondom de handelsperikelen tussen China en de VS. De omgeving blijft uitdagend, maar het potentieel is enorm. Alleen al vanuit demografisch oogpunt zijn dit landen waar de economische groei de komende jaren veel meer ruimte heeft dan in ontwikkelde markten. Wij blijven dan ook overwogen in deze regio. Daarbij merken we op dat de selectie van landen en bedrijven een essentiële rol speelt.

De Japanse Nikkei heeft een turbulent jaar achter de rug. De Japanse graadmeter kon zich niet onttrekken aan de malaise op de wereldwijde beurzen. Ook de Japanse belegger kijkt met angst en beven naar de ontwikkelingen rondom de handelsvete tussen de VS en China. Intussen voldeed de Japanse yen weer aan de verwachtingen die bij een veilige haven hoort, waardoor voor de Europese belegger een deel van het verlies gecompenseerd werd. Positief was de herverkiezing van Abe, wat resulteert in een voortzetting van het huidige beleid. Voor de Japanse economie wordt 2019 een cruciaal jaar. In oktober staat de geplande btw verhoging op het programma. De laatste keer (2014) dat de btw verhoogd werd, leidde dit onherroepelijk tot een recessie. Het is afwachten hoe de economie deze verhoging verteert. Dat de onzekerheid hierover ook bij de beleidsmakers groot is, blijkt uit het feit dat de verhoging al twee maal is uitgesteld. Verder heeft het er alle schijn van dat de Japanse economie momenteel aan het maximum van haar kunnen zit. Dat betekent dat de groei de komende tijd waarschijnlijk afneemt tot ‘normale’ niveaus. Wij voelen ons comfortabel bij de huidige neutrale weging in deze regio.

Alternatives
De afgelopen jaren hebben wij steeds meer gewicht toegekend aan alternatieve beleggingen in onze portefeuilles. De doelstelling is duidelijk; we willen een groter deel van ons belegd kapitaal alloceren naar een beleggingscategorie die minder correlatie heeft met de ontwikkelingen op de aandelen- en rentemarkten. De afgelopen twee jaren is deze keuze niet onverdeeld gelukkig geweest. Een kenmerk van deze categorie is dat zij het best tot haar recht komt, als de beweeglijkheid van financiële markten groot is. Gek genoeg was de beweeglijkheid, ondanks alle geopolitieke onzekerheid, lang historisch laag. Alternatieve strategieën kwamen hierdoor onvoldoende uit de verf en wisten geen substantiële positieve bijdrage te leveren aan het portefeuilleresultaat.

De laatste maanden van 2018 vormden een kantelpunt. De onrust op de markten nam toe en de volatiliteit liep gestaag op, in tegen stelling tot de kortere pieken die we eerder zagen. Alternatieve strategieën wisten direct te profiteren van deze omslag. Wij zijn van mening dat de onzekerheid de komende tijd zeker niet uit de lucht is en zelfs nog verder toe kan nemen. Wij blijven enthousiast over deze categorie, die kan uitgroeien tot een hoeksteen van de portefeuille.

Valuta
De EUR/USD heeft als valutapaar de afgelopen jaren een onstuimig koersverloop door-gemaakt. Of het koersverloop het komende jaar een stabieler patroon zal vertonen weten we niet. De verwachting is dat de rentespread tussen de 10-jaars Duitse bund en de 10-jaars Amerikaanse treasury zal verkrappen in het voordeel van de euro. Daarnaast is de kans groot dat de fundamentele situatie rond de USD verslechtert. De Amerikaanse economie bevindt zich rond de top van de economische cyclus en de kans is aanwezig dat de groei in de loop van 2019 vertraagt. Daarentegen lijkt het erop dat alle negativiteit rond de Brexit en Italië al is ingeprijsd. Kortom, er is ruimte voor de euro om terrein op de dollar te winnen. De consensus van valutaspecialisten ligt voor eind 2019 op een niveau van 1.20.

Onroerend Goed
Onroerend goed heeft zich niet kunnen onttrekken aan de malaise op de mondiale beurzen. De koersen van vastgoedaandelen daalden over een breed front. Enerzijds heeft vastgoed traditioneel te lijden onder renteverhogingen. In de VS was dit aan de orde. Omwille van die reden hebben wij al eerder gekozen voor een onderweging in deze regio. Maar ook Europese vastgoedondernemingen werden afgestraft, ondanks de goede positionering en verbeterde bezettingsgraden. De kwaliteit van de onroerend goed portefeuille is robuust en de huurinkomsten lopen op. De meeste vastgoedaandelen noteren momenteel tegen aanzienlijke discounts ten opzichte van de intrinsieke waarde. De dividendrendementen zijn daardoor zeer aantrekkelijk te noemen. Wij verwachten dat de rente in Europa het komend jaar slechts beperkt zal oplopen. Vastgoed is daarom een aantrekkelijk alternatief voor een aandelenbelegger, die graag inkomsten uit zijn beleggingen ontvangt.

Grondstoffen
In het derde kwartaal van Q3 leken alle ingrediënten aanwezig om een opleving van goud te verwachten. Echter, verder dan een lichte oprisping kwam het niet. Het begint er steeds meer op te lijken dat goud haar glans, als ultieme veilige haven in onzekere tijden, heeft verloren. De koersstijging van 4% van een troy ounce goud steekt schril af tegen de verliezen die aandelenmarkten hebben geïncasseerd. Een van de natuurlijke vijanden van goud is een stijgende rente. Dat kan mede oorzaak zijn van de matige prestaties van deze belegging. Wij verwachten dat de rente een stijgende trend vertoont en wij zijn dan ook van mening dat er betere beleggingsmogelijkheden zijn. Vooralsnog zien wij onvoldoende aanleiding om naar goud te alloceren.

De olieprijs zat in 2018 flink in de lift. De prijsontwikkeling verliep weliswaar met horten en stoten, maar begin oktober werd het hoogste niveau bereikt van ruim €86,-. De reden voor de stijging is tweeledig. De OPEC-landen bleken niet van plan de productie verder op te voeren en de markt vreesde voor de gevolgen van handelssancties tegen Iran. De verwachte sancties werden echter fors afgezwakt, waardoor de olieprijs in een vrije val terecht kwam. De oplopende voorraden schalieolie in de VS versterkten dit effect. Bovendien bleek de wereldwijde productie hoger te zijn dan verwacht. Het fragiele evenwicht werd verstoord en de prijs van een vat Brentolie zakte terug tot een niveau onder de $60,-. De OPEC moest ingrijpen om de balans in de markt te herstellen. Dit bleek een moeilijke bevalling gezien de uiteenlopende belangen van de leden. Na lang onderhandelen zijn zij tot overeenstemming gekomen over een productiebeperking, die de markt moet stabiliseren. De ontwikkeling van de prijs is hoogst onzeker. Meerdere factoren zijn van belang bij het bepalen van de richting. Welke gevolgen heeft de groeivertraging van de wereldeconomie voor de vraag? En in hoeverre zijn de olieproducerende landen in staat om de productie daadwerkelijk op te voeren als de vraagt stijgt?

Duisenburgh Vermogensregie B.V.

December 2018

 

Disclaimer

Duisenburgh Vermogensregie B.V. heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank. De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

 

Stick to the plan

Elke belegger is ervan op de hoogte dat een lange beleggingshorizon een vereiste is om een effectenportefeuille haar werk te laten doen en het rendement een waardige aanblik te geven. In werkelijkheid heeft een belegger stiekem vaak een verborgen agenda, namelijk op korte termijn rendement realiseren.

Een positief resultaat in de beginfase is het schouderklopje dat veel beleggers nodig hebben. Het geldt als een bevestiging van een juiste lange termijnvisie. Maar als het rendement in het eerste jaar tegenvalt, komt de ware aard van de belegger boven. De lange termijn doelstelling raakt al snel uit beeld. In eerste instantie weet de gemiddelde belegger zichzelf in te houden en sorteren de sussende woorden van de vermogensbeheerder nog effect. Maar als de tegenvallende rendementen aanhouden, kunnen veel beleggers zich niet meer bedwingen.

De lange termijn gedachte wordt ruw aan de kant geschoven door de drang naar rendement. Het gevolg is dat de belegger zenuwachtig op zijn stoel begint te schuiven. Uiteindelijk laat hij zich verleiden tot het doen van aanpassingen in de portefeuille of, nog erger, in zijn risicoprofiel. Voor een vermogensbeheerder wordt het steeds moeilijker de belegger ervan te overtuigen dat het voor het behalen van zijn beleggingsdoelen noodzakelijk is om vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Maar beleggers zijn ook maar mensen en niets is zo verleidelijk als achter de markt aan te hollen.

Dit is exact de situatie waar we dit jaar mee te maken hebben. Beleggers zijn verwend geraakt. Met weinig risico’s hebben ze de afgelopen jaren positieve rendementen gerealiseerd. Door de historisch lage volatiliteit is het begrip risico vervaagd en naar de achtergrond verdwenen. Al vanaf 2011 wisten beleggers dat de torenhoge obligatierendementen, waar ze niets voor hoefden te doen, eens gecompenseerd zouden worden door jaren met negatieve rendementen. Toen knikten ze nog keurig bevestigend als ze op dit effect gewezen werden. Ze toonden ogenschijnlijk begrip voor de situatie. Maar in werkelijkheid dachten ze stiekem ‘’Dat zien we dan wel weer…”.

Inmiddels neemt de onrust toe bij het zien van de huidige rente- en obligatiemarkten. Alles wordt uit de kast gehaald om het rendement een waardige aanblik te geven. En ja, ik weet het, het is verleidelijk te kiezen voor het nemen van meer risico’s. Maar een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Als de stemming op de financiële markten plots keert, kunnen meer risicovolle assets zorgen voor pijnlijke verliezen.

Kortom, dit jaar speelt het gemoed op. Dit is het moment waarop de echte beleggers zich onderscheiden van de korte termijn premiejagers. Vermogensbeheerders moeten sterk in hun schoenen staan om niet te zwichten voor de rendementsdrift van beleggers. Want degenen die al lang meegaan en de klappen van de zweep kennen, weten dat het juist nu belangrijk is vast te houden aan het lange termijn plan.

Vooruitzichten financiële markten 2018 | There Is No Alternative

Algemeen
Beleggers zijn in 2018 voortvarend van start gegaan. Het momentum is gunstig; het beleggerssentiment is positief en alle seinen staan op groen om van 2018 een mooi beleggingsjaar te maken. Wellicht kunnen de financiële markten nog even profiteren van eerder ingezette trends. Het afgelopen beleggingsjaar werd gekenmerkt door een zeer lage beweeglijkheid op de financiële makten. Een van de meest verrassende thema’s bleek de sterk verzwakkende US dollar (of de sterker geworden euro).

Ook in dit nog jonge beleggingsjaar staan we ook voor een aantal uitdagingen. Vooral de inflatie, of beter het ontbreken daarvan, zal dit jaar weer een heikel punt vormen voor beleggers. Verder zijn het voornamelijk geopolitieke risico’s die een bedreiging vormen. Hierbij kunnen we denken aan de Brexit, de Italiaanse verkiezingen, diverse conflicten in het Midden-Oosten en de spanning tussen de VS en Noord-Korea. Daarnaast heeft 2018 waarschijnlijk nog een aantal onvoorziene ontwikkelingen voor ons in petto. Kortom, we zijn nieuwsgierig wat het komende beleggingsjaar ons brengt.

Economische groei
Het wereldwijde herstel wint verder aan kracht. Het economisch klimaat is gunstig; zowel de investeringen, de handel, als de productie zijn op niveau. Dit stuwt het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Naar verwachting zet deze trend ook in 2018 door. Het IMF voorziet een groei van de wereldeconomie van 3,9%. De economie in de Eurozone ontwikkelde zich in 2017 sterker dan gedacht. Deze groei krijgt in 2018 een vervolg. In lijn met deze ontwikkelingen start de ECB eind september waarschijnlijk met het afbouwen van het stimuleringsprogramma. Het steunbeleid wordt dan teruggebracht van 60 miljard naar 30 miljard per maand. Het IMF verwacht voor de gehele Eurozone een groei van 2,2%. Nederland behoort tot de koplopers in Europa met een verwachte groei van 2,6%.

De perikelen rond de Brexit doen de Britse economie geen goed. Het gevolg is een forse groeivertraging die ook het komende jaar haar tol zal eisen. De groei blijft in 2018 met een verwachte 1,4%, fors achter bij het Europees gemiddelde.

De Amerikaanse economie leek aanvankelijk iets aan kracht in te boeten. Een en ander hing samen met het feit dat lange tijd onzekerheid bestond over de haalbaarheid van de plannen van president Trump. De recent goedgekeurde belastingverlagingen vormen een extra stimulans voor verdere groei. Voor 2018 wordt in de VS een groei verwacht van 2,7%.

De groei van de Chinese economie neemt naar verwachting iets af tot circa 6,6% (6,8% in 2017). Dit is in lijn met de transitie die de Chinese economie doormaakt. Een groeivertraging is het logische gevolg van het beteugelen van de kredietgroei. Die is op zijn beurt weer noodzakelijk om de Chinese schuldenberg te controleren en een harde landing van de economie te voorkomen.

Rente en inflatie
In 2017 was de inflatie de grote afwezige. Ondanks het feit dat centrale banken alles uit de kast halen om het gewenste inflatieniveau te bereiken, lijkt dit maar mondjesmaat effect te hebben. De vooruitzichten voor het komende jaar zijn iets gunstiger, voornamelijk als gevolg van de afnemende deflatierisico’s en de opgelopen olieprijs. Toch is het niet de verwachting dat de inflatie het komende jaar in de buurt komt van het nagestreefde niveau van 2%. In de Eurozone loopt de inflatie licht op richting 1,7%.

De kapitaalmarktrente zal steeds meer opwaartse druk ondervinden, zonder dat de stijging escaleert. De matige inflatie zorgt ervoor dat de rentestijging beperkt blijft. De Duitse 10-jaars rente koerst eind 2018 naar verwachting rond de 0,70%. De korte rente blijft onverminderd laag. De onderlinge verschillen in economische groei binnen Europa zorgen ervoor dat de ECB haar rentetarief pas op z’n vroegst in 2019 zal verhogen.

In de Verenigde Staten trok de inflatie de afgelopen maanden verder aan. Ook in 2018 zal de inflatie verder oplopen, richting 2,3%. De Federal Reserve heeft voor 2018 drie rentestappen in de planning. Ondanks het feit dat de inflatie boven het beoogde niveau van 2% ligt, zal de Fed toch behoedzaam omgaan met het rentemiddel om de economische groei niet te schaden. Het is dan ook de vraag of zij daadwerkelijk toekomen aan drie renteverhogingen.

Valuta
De verwachtingen voor de ontwikkeling van de US dollar lopen nogal uiteen. De EUR/USD koerste begin dit jaar rond de 1,20. Waar specialisten vorig jaar eensgezind leken over het bereiken van pariteit (1:1) is dat momenteel wel anders. Onder valuta-analisten is geen consensus te herkennen. Sommige analisten houden nog altijd vast aan pariteit. Zij verwachten een toenemende wereldwijde vraag naar dollars die de koers sterk kan opdrijven. Anderen verwachten dat de Europese economie verder zal aansterken waardoor de koers van de euro verder kan oplopen tot 1,30.

Obligaties
De obligatierente lijkt in een soort van vacuüm te verkeren. Enerzijds zorgt een langzaam oplopende inflatie voor opwaartse rentedruk. Anderzijds worden beleggers in de greep gehouden door geopolitieke spanningen die tot een risk-off houding kunnen leiden. De renteomgeving blijft voor beleggers een onverminderd ingewikkeld thema. Staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties zullen moeten vechten om een enigszins acceptabel rendement op de borden te krijgen. Wij onderwegen deze categorieën in onze portefeuilles.

De risicopremies voor high yield en emerging market debt papier zijn stevig gedaald, waardoor de effectieve rendementen van deze obligatiecategorieën zijn afgenomen. Tegelijkertijd zijn ook de risico’s voor deze obligaties afgenomen. De debiteuren zijn door de gunstige economisch omstandigheden (lokale hervormingen en de gedaalde US dollar) steeds kredietwaardiger geworden. Wij blijven daarom inzetten op deze thema’s; ondanks het feit dat de rendementsvooruitzichten lager zijn dan de afgelopen jaren zien wij voldoende potentieel om een positieve bijdrage te leveren voor het obligatiedeel in onze portefeuilles. Overigens geven wij de voorkeur aan Europees high Yield papier en schuldpapier van opkomende markten, afgedekt in euro’s. Beide categorieën zijn overwogen ten opzichte van onze strategische weging.

Ook het thema inflatie blijft onverminderd deel uit maken van onze obligatieportefeuilles. Het afgelopen jaar waren de prestaties van inflation linked obligaties (ILO’s) teleurstellend als gevolg van een combinatie van tegenvallende inflatieontwikkeling en een negatief valuta effect. Toch blijven wij van mening dat deze categorie in de huidige omgeving waarin de rentedruk oploopt van toegevoegde waarde is voor onze portefeuilles.

In verband met de toenemende rentedruk houden wij de gemiddeld gewogen looptijd van onze obligatieportefeuilles verkort. De negatieve effecten van eventuele rentestijgingen worden hierdoor beperkt.

Aandelen
Europese aandelen hebben de wind in de rug. Sterker dan verwachte bedrijfscijfers en gunstige verkiezingsuitslagen gaven in 2017 een positieve impuls aan de koersen. Wij verwachten dat Europese aandelen ook in 2018 nog kunnen profiteren van deze ingezette trend. De onderliggende macro-economische cijfers bieden daarvoor voldoende houvast. De bedrijfswinsten zijn sterk, de werkloosheid neemt verder af en het consumentenvertrouwen is hoog. Bovendien nemen de politieke zorgen verder af. Als het VK niet afstevent op een harde Brexit en de verkiezingen in Italië met een sisser aflopen, ligt de weg vrij voor verdere koersstijgingen.

Aandelen zijn weliswaar niet meer goedkoop, maar de hoge risicopremies ten opzichte van obligaties zorgen ervoor dat ze nog wel aantrekkelijk zijn. De lage renteomgeving vormt daarnaast een goed vangnet. Kortom,  er zijn weinig geschikte alternatieven. Europese aandelen zijn ‘’goedkoper’’ dan Amerikaanse, waardoor zij ook buitenlandse investeerders aantrekken. De sterke euro speelt daarbij een stimulerende rol. Wij houden derhalve vast aan onze overweging op Europese aandelen. We blijven terughoudend met het investeren in Britse aandelen.

Verwachte risicopremie in de VS en de Eurozone
De Amerikaanse beurzen hebben een geweldig jaar achter de rug. Vrijwel alle indices hebben all-time high scores op de borden gezet. Deze positieve lijn zet nu al jarenlang door. Daarmee lijkt het erop dat Amerikaanse aandelen een flink stuk vooruit zijn gelopen op aandelen in andere regio’s. Drijvende kracht achter dit succes zijn trendaandelen in IT, robotisering, biotech, internet security, enz. De vraag is hoe lang aandelenmarkten dit groeitempo kunnen volhouden.

Er liggen echter een paar gevaren op de loer. De waarderingen van Amerikaanse aandelen zijn inmiddels stevig opgelopen en ze zijn aanmerkelijk duurder dan aandelen in Europa en opkomende markten. Bovendien is Fed gestart met het verkrappen van het monetaire beleid wat kan leiden tot een uitstroom van kapitaal uit aandelen. Voor ons is dit een reden het belang in Amerikaanse aandelen niet verder uit te breiden. We beseffen dat de recent goedgekeurde belastingverlagingen voor een nieuwe economische impuls kunnen zorgen. Toch gaat onze voorkeur uit naar andere regio’s. Wij handhaven onze neutrale weging.

De grote smaakmaker van het afgelopen jaar waren de opkomende markten. Onder invloed van een herstellende Chinese economie konden aandelen in deze regio’s zich verheugen in de interesse van beleggers. Bij hun zoektocht naar rendement hadden zij oog voor de gunstige waarderingen. De verder verzwakkende US dollar en het uitblijven van de door Trump aangekondigde protectionistische maatregelen deden een extra duit in het zakje. Aandelen van opkomende landen profiteerden van een grote instroom van buitenlands kapitaal. De stabiliteit van de economieën neemt toe, mede door de hervormingen die in diverse landen worden doorgevoerd. Daarnaast zorgen het behoudende beleid van centrale banken en de steeds minder grote afhankelijkheid van de USD ervoor dat deze aandelen ook het komende jaar tot de meest aantrekkelijke behoren. Wij handhaven onze overwogen positie in deze regio.

De aandelenbeurs in Japan is bezig aan een heuse opmars. In oktober liet de Nikkei zelfs de langste winstreeks sinds drie decennia zien. Het vertrouwen van beleggers in Japanse aandelen lijkt teruggekeerd. De hervormingen van Premier Abe werpen hun vruchten af. De doorgevoerde bedrijfshervormingen leveren meer aandeelhouderswaarde op. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor investeringen en keren ook de grote buitenlandse investeerders terug. De bedrijfswinsten liggen aanzienlijk hoger dan vooraf begroot, aangedreven door de sterke wereldwijde industriële vraag, de zwakke yen en de toenemende binnenlandse consumptie. Ook dit jaar lijkt deze lijn door te zetten. Gecorrigeerd voor winstgroei zijn de waarderingen van Japanse aandelen nog altijd aantrekkelijker dan die in Europa en de VS. Wij overwegen een positie in Japanse aandelen in onze portefeuilles op te nemen, of te verhogen.

Vastgoed
Vastgoedfondsen profiteerden de afgelopen jaren van de zoektocht van beleggers naar rendement. Zolang de rentes laag blijven, blijft vastgoed hoog op het verlanglijstje staan van beleggers die behoefte hebben aan een regelmatige inkomstenstroom. De sector is echter gevoelig voor een andere koers van centrale banken. Als rentes oplopen en de beweeglijkheid van financiële markten toeneemt, kan dit leiden tot een uitstroom van kapitaal. Echter, zolang de renteverhogingen beperkt blijven en het positieve economisch klimaat aanhoudt, blijven de vooruitzichten gunstig. Door relatief hoge waarderingen en de stijgende kans op hogere rentes denken wij dat de aantrekkelijkheid van vastgoed afneemt. Daar staat tegenover dat er met het oog op de huidige renteomgeving weinig interessante alternatieven zijn. De kans op rentestijgingen achten wij in Europa kleiner dan in de VS. Daarom hebben wij een voorkeur hebben voor Europees vastgoed. Wij houden voorlopig vast aan onze neutrale weging.

Alternatieve beleggingen
Om meer diversificatie te realiseren hebben wij alternatieve beleggingen de afgelopen jaren een meer prominente rol in onze portefeuilles gegeven. Deze beleggingscategorie, die een relatief lage correlatie heeft met aandelen en obligaties, heeft in 2017 weinig extra’s kunnen toevoegen als gevolg van de historisch lage beweeglijkheid op de financiële markten. Naar verwachting zal de beweeglijkheid in 2018 weer toenemen doordat centrale banken hun ruime monetaire beleid beëindigen. Daarnaast zijn de prijzen van veel assets zijn tot recordhoogtes opgelopen waardoor de onzekerheid over de houdbaarheid toeneemt. Het gevaar schuilt niet alleen in de robuustheid van de economische groei, maar het zijn vooral de (geo)politieke risico’s die bepalend zullen zijn. Alternatieve beleggingen kunnen profiteren van de toenemende beweeglijkheid. Het maakt daarbij niet uit of de beweging opwaarts of neerwaarts is. In beide gevallen zijn deze beleggingen in staat een positief rendement te maken. Wij voorzien voor het komende jaar dan ook een grotere bijdrage van deze beleggingen aan het resultaten van onze portefeuilles. Voor het komende jaar houden wij vast aan de overweging van deze categorie.

Grondstoffen
De outlook voor grondstoffen is de afgelopen tijd verbeterd. Door de wereldwijde economische groei en de aantrekkende inflatie, breken betere tijden aan voor grondstoffen. De olieprijs is sinds eind vorig jaar opgelopen als gevolg van een toenemende vraag en onrust in Saoedi-Arabië en Iran. De wereldwijde vraagt neemt ook in 2018 verder toe terwijl de productieniveaus nog altijd laag zijn. Daarnaast zitten de Amerikaanse olievoorraden in een dalende trend. De combinatie van deze factoren werkt stijgende prijzen in de hand. Het is dan ook de vraag hoe lang de olieproducerende landen vasthouden aan de overeengekomen productiebeperkingen. Vooralsnog lijkt de hogere olieprijs gerechtvaardigd. Voor de korte termijn zijn er neerwaartse risico’s als gevolg van de grote hoeveelheid speculatieve long posities.

De prijzen van edelmetalen zullen het naar verwachting moeilijk krijgen in 2018. Waar een stijgende inflatie positief nieuws is voor de goudprijs, zorgen stijgende rentes voor neerwaartse druk. De ontwikkeling van de prijs zal dan ook sterk afhankelijk zin van het beleid van de Fed. Ook hier zijn de geopolitieke risico’s de grootste bedreiging. Een escalatie van de spanningen tussen de VS en Noord-Korea of een harde landing van de Chinese economie kunnen leiden tot een risk-off houding van beleggers waardoor zij massaal veilige havens opzoeken.

Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Januari 2018

 

Disclaimer

Duisenburgh Vermogensregie B.V. heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank. De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

 

 

Vermogensbeheer, ook iets voor u?

Dat tijden zijn veranderd zullen de ervaren beleggers onder u kunnen beamen. Financiële markten zijn meer dan ooit met elkaar verweven als gevolg van een vergaande globalisering. Als belegger is het niet gemakkelijk om de effecten van internationale ontwikkelingen op de mondiale beurzen te kunnen overzien. Kortom, het wordt steeds moeilijker de juiste beslissingen te nemen.

Vermogensbeheer
Veel beleggers hebben dit reeds ingezien en hebben ervoor gekozen het beleggen van hun vermogen uit te besteden aan een professionele vermogensbeheerder. Ze vertrouwen op de expertise van specialisten die de dagelijkse zorg van hun portefeuille uit handen nemen. De beheerder heeft een volmacht om de dagelijkse beleggingshandelingen te verrichten binnen de kaders, zoals die zijn vastgelegd in de beheerovereenkomst. Hij informeert de cliënt achteraf over de ontwikkelingen binnen de portefeuille.

Een goede beheerder gaat niet over één nacht ijs. Hij start met een uitgebreide inventarisatie en bespreekt met u uw uitgangspunten (wensen, doelstellingen, risicobereidheid enz.). De beheerder heeft als voornaamste opdracht uw lange-termijn-doelstellingen te realiseren. Bijkomend voordeel is dat hij u behoedt voor het nemen van emotionele beslissingen, wat de kans op een beter rendement verhoogd.

Actieve participatie
Het is hiermee niet gezegd dat deze vorm van dienstverlening per definitie beter is dan de ‘’ouderwetse’’ advies-dienstverlening. Maar van een adviescliënt wordt steeds meer verlangd. Niet alleen het kennisniveau van de belegger wordt op de proef gesteld, door de eerder genoemde ontwikkelingen, maar ook vergaande wet- en regelgeving verlangen een toenemende participatie van de cliënt. Vanaf 1 januari 2018 wordt onder MiFID II nog meer van u verwacht als belegger.

MiFID II
Nieuwe Europese regelgeving (MiFID II) heeft tot doel beleggers beter te beschermen en meer transparantie te bieden. De adviseur is meer dan ooit gericht op het inwinnen van informatie om te kunnen bepalen met wat voor belegger hij te maken heeft en om te bepalen of de door hem geselecteerde beleggingsproducten bij die belegger passen. Van beleggers wordt tegelijkertijd verwacht dat zij zich in toenemende mate verdiepen in de beleggings-adviezen die zij krijgen en zo meer verantwoordelijkheid nemen voor hun beleggingsbeslissingen.

Gevolgen voor u als belegger
Voor beleggers die zich afvragen of ze hun effectenportefeuille nog wel voldoende efficiënt monitoren is het een goed moment hun keuze te heroverwegen. Hebt u de tijd en bent u bereid zich in vergaande mate bezig te houden met uw beleggingsportefeuille en de adviezen van uw adviseur? Als u deze vraag niet met een volmondig ja kunt beantwoorden, dan is het raadzaam uw horizon te verleggen en de mogelijkheden van vermogensbeheer nader te bekijken.

Wat past het best bij u
Vraagt u zich af welke vorm van beleggingsdienstverlening het best bij u past? Kijk voor meer informatie op www.duisenburgh.nl of neem contact met ons op via 040-222 21 12

Crowdfunding, een verstandige investering?

Meer rendement. Wie wil dat niet? Crowdfunding, waarbij mensen investeren in ondernemers met een goed idee, trekt investeerders aan die op zoek zijn naar een hogere opbrengst. Crowdfundingplatforms beloven aantrekkelijke rendementen van zeven tot acht procent. Dat klinkt goed. Maar wat zijn de kansen en risico’s? Crowdfunding is bijna niet gereguleerd en daarin zit de grote kracht en tegelijkertijd de grootste valkuil van crowdfunding.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed recent onderzoek. Eindconclusie: crowdfundingplatforms dwingen consumenten met marketingtrucs om snel hun geld te steken in projecten waarvan zij de risico’s niet kennen. De tijd die mensen hebben (nemen) om te besluiten of zij wel of niet in een project stappen neemt af. In sommige gevallen is dit slechts 10 minuten tot hooguit een paar uur. Dit uit angst om de boot te missen.

Inzicht in risico’s en spreiding
Vorig jaar schreven wij al een artikel over crowdfunding. We concludeerden dat investeren middels crowdfunding aantrekkelijk maar risicovol kan zijn. Als u op deze manier wilt gaan beleggen is het zaak dat u zich goed juridisch en fiscaal over eventuele risico’s laat infomeren. Investeer met middelen die u kunt missen en zorg voor spreiding in uw beleggingen.

Kwetsbaar
De AFM onderschrijft dit met haar onderzoek. Volgens het onderzoek legt 60 procent van de particulieren meer dan tien procent van zijn vrij belegbare vermogen in crowdfundingsprojecten in. Vooral de kleine beleggers, de mensen met een vermogens tot 50.000 euro, zijn gevoelig voor zowel de marketingtrucs als de hoge en aantrekkelijke rendementspercentages. Zij hebben een ‘beperkt’ vermogen en investeren meer; dat maakt ze kwetsbaar.

Hoe risico’s beperken?
De AFM adviseert om maximaal tien procent van het vermogen te investeren en te spreiden over meerdere projecten. Platformen beloven hoge rendementen van zeven tot acht procent, maar dat zijn vaak bruto rendementen. Na aftrek van kosten komt het vaak uit op gemiddeld drie tot vier procent.

Regels aangescherpt
Naar aanleiding van het onderzoek scherpt de AFM de regels aan. Alle relevante informatie over een project moet voortaan 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders beschikbaar zijn. Verder verwacht de AFM van crowdfundingplatforms grote inzet om ervoor te zorgen dat investeerders niet een te groot deel van hun vermogen in crowdfunding steken. Deze regels zijn overigens voorschriften, omdat er nog geen wetgeving is voor crowdfunding.

Ons advies: Laat u goed juridisch en fiscaal informeren over risico’s en het effectieve jaarlijkse netto rendement. Weet wat u wilt en kunt investeren in crowdfunding en neem geen overhaast besluit. Meer weten? Laat u informeren door een adviseur van Duisenburgh Vemogensregie bereikbaar via 040-222 21 12.

US dollar als sluipmoordenaar

Beleggers hebben deze zomer een flink deel van hun rendement zien verdwijnen. Ondanks het positieve sentiment op de financiële markten hebben ze de winsten van het eerste kwartaal niet kunnen vasthouden. Gek genoeg ligt de oorzaak nu niet in een daling van de aandelenmarkten of in een stijging van de rente. Dit jaar hebben we te maken met een heuse sluipmoordenaar in de vorm van de US dollar.

Exposure

Elke goed gespreide effectenportefeuille heeft blootstelling aan de US dollar. De omvang is veelal afhankelijk van het risicoprofiel. Hoe offensiever u belegt, hoe hoger de exposure naar US dollar. Vermogensbeheerders dekken valutarisico’s in het veilige deel van de portefeuille (o.a. obligaties) vaak af, waar dat in het offensieve deel van de portefeuille (o.a. aandelen) in de regel niet gebeurt. Valutarisico’s afdekken heeft nauwelijks invloed heeft op het rendement en de kosten zijn (te) hoog.

Pariteit

Veel valutaspecialisten waren het er over eens; als gevolg van een verder uiteenlopend monetair beleid in Europa en de VS zou de US dollar verder in kracht toenemen ten opzichte van de euro. Er werd zelfs gesproken van ‘pariteit’, wat niets anders wil zeggen dat het valutapaar in waarde gelijk is: 1 euro is 1 US dollar. Begin dit jaar leek het er, onder invloed van het Trump-effect, nog op dat het inderdaad die kant op ging. In het tweede kwartaal kwam daar echter een kentering in. De twijfel over de haalbaarheid van de plannen van Trump nam toe, de Amerikaanse economie vertoonde haperingen, de Europese economie kwam daarentegen aardig op stoom en de ECB-president Draghi hintte op een start met de afbouw van het ruime monetaire beleid.

Realiteit

De US dollar verloor pariteit steeds verder uit het oog. Op 1 januari was de koers euro/dollar nog 1,06. Inmiddels noteren we een koers van 1,18; een verlies van ruim 10%. De koersdaling van de US dollarkoers is echter veelal aan de aandacht van beleggers ontsnapt. Beleggers vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat de waarde van hun portefeuille zo is weggezakt. En dat terwijl aandelen- en obligatiemarkten geen significante bewegingen vertonen. Afhankelijk van het profiel heeft de koersdaling een negatief effect op het rendement van tussen de 2 en de 4%. Het feit dat beleggers vaak kiezen voor beleggingsfondsen die gedenomineerd zijn in euro’s terwijl ze onderliggend wel degelijk in dollars beleggen, maakt het niet transparanter.

Geduld

Maar als u zich als belegger afvraagt of u in actie moet komen, kan ik u ‘geruststellen’. Het heeft eenvoudigweg geen zin om te speculeren op een beweging van de USD. Ook in dit geval geldt het aloude gezegde: beleggen is een lange-termijn-onderneming en dit zijn nu eenmaal de risico’s die op korte termijn aan beleggen verbonden zijn. Bovendien hebben valutabewegingen op de lange termijn weinig effect op het rendement. Het is wachten op een periode waarin de US dollar ons in gunstige zin verrast en positief bijdraagt aan het portefeuilleresultaat.

Hebt u hierin advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op via 040-222 21 12 of kijk voor meer informatie op  wwww.duisenburgh.nl

Vooruitzichten financiële markten 2e helft 2017 | Back to volatility

Algemeen

De relatieve rust op de financiële markten was kenmerkend voor het afgelopen half jaar. In de tweede helft van 2017 zal de volatiliteit op de financiële markten ongetwijfeld toenemen. De ontwikkelingen op de beurzen zijn afhankelijk van de antwoorden op de volgende vragen: Welke gevolgen heeft de Brexit op de economische groei in Europa? Is de Amerikaanse economie in staat om de groei vast te houden en blijven bedrijven op niveau presteren; Of neemt het scenario van een aanstaande recessie de overhand? Kan Trump zijn verkiezingsbeloften eindelijk inlossen en voor de nodige economische impulsen zorgen, of verzandt hij in het delen van inhoudsloze twitterberichten.

In het najaar zijn er nog verkiezingen in Duitsland en ook  de Italiaanse bankencrisis blijft nog boven de financiële markten zweven. Bovendien zijn er nog een paar ver-van-ons-bed-problemen, zoals de aanhoudende spanningen boven de Zuid-Chinese zee en de oorlogstaal van het regime in Noord-Korea die voor acute onrust kunnen zorgen.

Genoeg vraagstukken om het weer een enerverend half jaar te laten worden. Voorlopig ligt het zwaartepunt bij het cijfer-seizoen dat weer voor de deur staat.

Economische groei

De wereldwijde economische groei is niet buitensporig maar wel robuust. Zowel in de VS als in Europa zijn de bedrijfscijfers boven verwachting. De werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen nemen verder toe. Wij verwachten dat de resultaten van Europese ondernemingen ook in Q2 2017 sterk zullen zijn, ondanks de duurdere euro.

In de Verenigde Staten zwakt de economische groei verder af door het uitblijven van het Trump-effect. De banenmotor draait echter nog steeds op volle toeren. We kunnen zelfs spreken van volledige werkgelegenheid. Tot nu is dit echter nog nauwelijks te merken in de lonen. De loondruk is matig, waardoor ook de inflatie maar moeilijk op gang komt. Als dit vliegwiel gaat draaien ligt de weg open voor verdere groei. Aandelen kunnen van dit klimaat profiteren.

De economie in de Eurozone groeit harder dan verwacht. De bedrijfswinsten zijn solide en de vraag neemt verder toe. De afwikkeling van de Brexit vormt echter een bedreiging voor de economische groei in Europa en kan roet in het eten gooien.

Rente en inflatie

De gestage groei van de economie gaat gepaard met meer werkgelegenheid en toenemende consumentenbestedingen. Vreemd genoeg blijft de loondruk beperkt en stijgt de inflatie nog nauwelijks. De Europese inflatie heeft na sterke stijging in Q1 een stap terug gedaan. De oorzaak hiervan is voornamelijk de daling van de grondstoffenprijzen.

Het inflatieniveau in de eurolanden ligt nu rond de 1,3%. Naar verwachting zullen  de prijzen op korte termijn niet stijgen met het gevolg dat de inflatie nauwelijks zal oplopen. Ook voor komend jaar zijn de inflatieverwachtingen matig. De ECB heeft te kennen gegeven dat zij langzaam denkt aan het verkrappen van het monetaire beleid. Naar verwachting zullen zij hier zeer omzichtig mee omspringen, zolang de inflatie geen duidelijke stijgende lijn vertoont.

In de VS is een soort gelijk beeld waarneembaar. Ondanks het feit dat de inflatie op een iets hoger niveau ligt, is geen sprake van een aanhoudende opwaartse trend. De loondruk die de inflatie een positieve impuls kan geven blijft, ondanks de hoge werkgelegenheid uit. De FED heeft dit jaar al twee maal de rente verhoogd. Zij zal op haar tellen passen en een derde verhoging slechts doorvoeren als de economische omstandigheden dat toelaten. Een derde verhoging verwachten wij dan ook niet voor het einde van het jaar en misschien zelfs pas voor het eerst weer in 2018.

Valuta

De US dollar heeft in de eerste helft van het jaar flink terrein prijs moeten geven ten opzichte van de euro. De oorzaak kunnen we vinden in de onzekerheid bij beleggers over de effecten van de hervormingsmaatregelen van Trump. Daarnaast ontwikkelt de Europese economie zich solide en geven de Amerikaanse macro-economische cijfers tegenstrijdige signalen af. Voorlopig zal de spanning binnen dit valutapaar beleggers nog wel bezig houden. Het zal moeten blijken of de euforie over de Europese economie terecht is. Als de Fed een krapper beleid gaat voeren en de lange rentes daardoor onder opwaartse druk komen te staan, zou het ons niet verbazen als de dollar dan in een korte tijd een stevige duw in de rug krijgt en duurder wordt. Het vooruitzicht op pariteit is inmiddels wel verder uit het zicht geraakt. Wij zien momenteel geen redenen om onze dollarbelangen in de portefeuilles af te bouwen.  Bron:www.valuta.nl

Obligaties

Het moment is aangebroken dat de obligatierentes de lang verwachte weg naar boven definitief hebben gevonden. Het startsein is gegeven bij de publicatie van de ECB-notulen. De mededeling van centrale bankiers dat zij op korte termijn starten met het verkrappen van het monetaire beleid wordt ondersteund door de economische groei. De angst van beleggers voor hogere rentes levert de nodige koersdruk op. Naar verwachting houdt de koersdruk aan, al denken wij dat de rentes voorlopig nog relatief laag blijven omdat de inflatie nauwelijks oploopt. Dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht voor kwalitatief hoogwaardige staatsobligaties. De verwachte effectieve rendementen zijn negatief. Vandaar ook dat wij overheidspapier blijven onderwegen.

De stabiele wereldwijde economische groei is wel goed nieuws voor high yield obligaties. De risico-opslagen zijn weliswaar lager geworden, maar de toekomstige rendementen vergoeden de risico’s nog voldoende. Bovendien zijn deze leningen minder gevoelig voor renteverhogingen doordat de looptijden over het algemeen korter zijn. Wij handhaven onze overweging in high yield obligaties.

Binnen het obligatiegamma kiezen wij, ondanks het beperkte rendement, nog altijd voor een substantiële investering in investment grade bedrijfsobligaties. Bij plotse paniek op de aandelenmarkten zorgen zij voor tegenwicht in de portefeuille. De duration (looptijd) hebben wij het afgelopen jaar afgebouwd om het negatieve koerseffect van een stijgende rente zoveel mogelijk te beperken.

Obligaties van opkomende landen zijn aantrekkelijk. Voor deze landen geldt dat zij door aanhoudende economische groei en verdere hervormingen steeds stabielere schuldenaren worden. Ook de zwakkere USD is goed nieuws. Veel schulden van opkomende landen zijn namelijk nog genoteerd in dollars. De recente koersdaling van de USD zorgt voor een verlichting van de rente- en schuldenlast. Daarentegen blijven de lage grondstoffenprijzen een zorgelijke factor voor deze “grondstof landen”. Ondanks het aantrekkelijke rendementsvooruitzicht is dit voor ons reden om deze posities vooralsnog niet uit te breiden.

Inflation Linked Obligaties (ILO’s) hebben in Q2 teleurstellend gepresteerd. De inflatie daalde en de renteniveaus verdubbelden in korte tijd. Een ILO vormt echter geen hedge tegen een stijgende rente; Sterker nog, de relatief lange looptijden waren verantwoordelijk voor een stevig koersverlies. Het idee is dat stijgende rentes inflatie in de hand werken en dan zullen ILO’s profiteren. Dit kan echter langer duren dan aanvankelijk verwacht. Onze visie blijft echter overeind. ILO’s blijven interessant als tegenwicht in de obligatieportefeuille. We voelen ons comfortabel met de huidige positie in ILO’s.

Aandelen

Nadat de eerste helft van het jaar verstreken is rijzen toch wel grote twijfels over de daadkracht van Trump. De effecten die zijn verkiezing aanvankelijk teweeg bracht zijn vrijwel geheel verdwenen. De Amerikaanse beurzen doen het redelijk op basis van de beter verwachte prestaties van bedrijven. Uit de macro-economische hoek zijn verschillende signalen af te leiden. Het is maar de vraag in hoeverre Amerikaanse bedrijven in staat zijn om de winstcijfers op peil te houden. Vooralsnog lijken de vooruitzichten van Amerikaanse aandelen minder aantrekkelijk, zeker als Fed-president Janet Yellen besluit om het monetaire beleid verder te verkrappen en rentes te verhogen. Wij voorzien een moeilijke periode voor Amerikaanse aandelen. Deze ontwikkeling staat overigens los van de koersontwikkeling van de EUR/USD, die het afgelopen jaar voor Europese beleggers een zware stempel heeft gedrukt op het beleggingsrendement. Wij houden vast aan de huidige neutrale weging.

Europese aandelen profiteren van de verbeterde economische vooruitzichten in de Eurozone. De bedrijfswinsten zijn degelijk en de politieke risico’s zijn in een rap tempo afgenomen. Beleggers zullen blijven zoeken naar rendement. Bij stijgende rentes worden de mogelijkheden steeds verder beperkt. Aandelen vormen dan een goed alternatief. De lage rente-omgeving vormt een goed vangnet aan de onderzijde.

Europese aandelen zijn goedkoper dan Amerikaanse aandelen. Zij kunnen zich de laatste tijd dan ook verheugen in de toenemende interesse van Amerikaanse beleggers omwille van de goede rendements-kansen. Wat ons betreft voldoende reden om een voorkeur te hebben voor Europese aandelen in onze portefeuilles.

Wel blijven we voorzichtig met Britse aandelen, omdat we niet kunnen overzien welke negatieve gevolgen de Brexit zal hebben voor ondernemingen in het VK. 

Financiële markten in Azië maken een gestage groei door. De Chinese economie heeft zich met een groei van 6,5% herpakt terwijl India met een dip te maken had. Naar verwachting profiteren deze landen net als Singapore, Thailand en Maleisië van de verbeterde wereldwijde economische groei, omdat deze economieën voornamelijk gebaseerd zijn op de export. Ook de komende periode lijken zij te kunnen profiteren van het gunstige economische klimaat. Dit wil niet zeggen dat er geen gevaren zijn. De groei van de Chinese schuldenberg is waarschijnlijk de grootste bedreiging. Daarnaast kunnen plotse rentestijgingen leiden tot het opgang komen van kapitaalstromen uit de Aziatische regio. Vooralsnog zien wij ontwikkeld Azië als een van de meest aantrekkelijke regio’s om in te beleggen. Wij overwegen Aziatische aandelen.

Ook Aandelen van emerging markets zijn onverminderd aantrekkelijk. Aandelen in deze regio’s zijn goedkoop ten opzichte van aandelen in Europa en de VS. Veel opkomende landen bevinden zich in een transitiefase, waarin hervormingen zijn of worden doorgevoerd. Daardoor neemt de stabiliteit van de economieën toe en dalen de risico’s. De verzwakking van de USD is gunstig voor de schuldenposities, die vooral in USD zijn genoteerd. Voor een aantal landen (zoals Brazilië) zal de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen een belangrijke rol spelen. Wij handhaven onze overwogen positie in aandelen van opkomende landen.

Vastgoed

Traditioneel ondervindt vastgoed hinder van renteverhogingen, omdat het vaak leidt tot onttrekkingen van kapitaal. Dit jaar heeft de Fed de rente al twee keer verhoogd. Toch is de koers van vastgoed aardig op niveau gebleven al heeft de verzwakking van de USD wel een behoorlijke impact gehad. De waarderingen zijn momenteel alleszins redelijk en het dividend vormt nog altijd een aantrekkelijk alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar rendement. Bovendien biedt deze beleggingscategorie bescherming tegen inflatie. Voldoende redenen waarom wij van mening zijn dat de vooruitzichten positief zijn. Wij handhaven de actuele neutrale weging.

Alternatieven

Alternatieve beleggingen blijven hoeksteen van onze portefeuilles. Als gevolg van de lage volatiliteit heeft deze categorie een matig tweede kwartaal achter de rug. Voor de tweede helft van het jaar verwachten wij dat alternatieven kunnen profiteren van een toenemende beweeglijkheid. Het is daarbij van ondergeschikt belang of financiële markten zich positief of negatief ontwikkelen. Onder beide omstandigheden zijn alternatieven in staat om een positief rendement te realiseren. Wij houden vast aan onze overweging in deze beleggingscategorie. 

Grondstoffen
De olieprijs blijft druk ondervinden van de onzekerheid rond het wereldwijde aanbod. Ondanks productieafspraken tussen de olieproducerende landen blijft de angst voor een overaanbod bestaan. Vooral de groei van de schalieoliemarkt in de VS is een doorn in het oog. De wereldwijde economische groei zal een toenemende vraag tot gevolg hebben, waardoor een evenwicht weer in het verschiet komt. Zeker als de groei van de Chinese economie op niveau blijft, zal de vraag groeien en zullen de voorraden slinken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een hogere olieprijs.

De goudprijs heeft een wisselvallig eerste halfjaar achter de rug. De afnemende marktrisico’s en de lage volatiliteit zijn niet in het voordeel van een veilige haven als goud. De matige inflatie pleit ook niet voor het innemen van posities in goud. Zolang de relatieve rust op de financiële markten aanhoudt, zullen beleggers weinig interesse in goud tonen en zal de koers moeilijk houvast vinden.

Duisenburgh Vermogensregie B.V.
Juli 2017

Disclaimer
Duisenburgh Vermogensregie B.V. heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank.

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Wij adviseren u voorafgaand aan een eventuele actie deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

In- of uitstapmoment?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de aandelenkoersen op de mondiale beurzen de afgelopen maanden fors zijn opgelopen. Na bekendwording van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft het optimisme de overhand genomen. Beleggers hebben alle schroom van zich afgeworpen en veel indices noteren op een all-time high. Is dit optimisme reëel of is er sprake van opportunisme en moeten we oppassen dat we niet met open ogen in de val lopen?

Cijfers
Vooralsnog zet de groei van de wereldeconomie gestaag door. De zorgen over de ontwikkeling van de Chinese economie zijn naar de achtergrond verdwenen, bedrijven presenteren veelbelovende kwartaalcijfers, de werkloosheid daalt, het consumentenvertrouwen neemt toe en de inflatie loopt op. Allemaal positieve signalen die beleggers gretig oppikken.

Politiek
Maar er zijn wel degelijk gevaren. Geopolitieke onrust hangt als een donkere wolk boven de financiële markten. In de VS is er onzekerheid over de effecten van het beleid van president Donald Trump. In Europa neemt de druk op de Europese Unie toe. De gevolgen van de Brexit zijn moeilijk voorspelbaar en het populisme rukt op. Bovendien is de financiële positie van Griekenland en Italië een blok aan het been. En dan zijn er nog een aantal brandhaarden die weliswaar ver van ons bed liggen, maar die kunnen leiden tot mondiale onrust. Denk hierbij aan de oorlogsdreiging vanuit Noord-Korea en de oplopende spanningen in de Zuid-Chinese zee.

Hoe moet een belegger al deze signalen interpreteren; Kan hij alle zorgen van zich af laten vallen en met een gerust hart aandelen kopen of moet hij toch enige voorzichtigheid in acht nemen?

Sentiment
De globalisering en de daarmee samenhangende verwevenheid van financiële markten en politieke effecten, zorgen ervoor dat de situatie op de financiële markten uitermate broos is. De minste ongelukkige samenloop van omstandigheden kan tot een omslag van het sentiment leiden. Voor beleggers is het haast niet mogelijk om hierop te anticiperen.

Strategie
Door de jaren heen hebben beleggers bewezen dat zij niet in staat zijn om markten te voorspellen en op de juiste momenten te kopen en te verkopen. De belangrijkste oorzaken zijn gelegen in het feit dat zij zich laten leiden door emoties en tegelijkertijd last ondervinden van chronische zelf-overschatting. Met de nodige discipline en goed doordacht beleggingsplan zijn op de lange termijn betere resultaten te behalen. Een goed gespreide effectenportefeuille is de basis voor succes.

In- of uitstappen
Het is in dit licht dus niet logisch te denken in termen van in- of uitstapmomenten. Maar de actuele marktomstandigheden kunnen wel aanleiding zijn om een portefeuille te herbalanceren en in lijn te brengen met de oorspronkelijke strategie. Een beleggingsadviseur van Duisenburgh helpt u hier graag bij.

 

Blik op de Beurs | April | Column Tjeerd Jenniskens

Na de prima rendementen in het eerste kwartaal, deed onze AEX het in april iets rustiger aan. Uiteindelijk steeg de index toch met bijna 5 punten (0,89%) naar een stand van 521,13. De Duitse DAX deed het net iets beter en koerste ruim een procent hoger dan aan het begin van de maand. De Europese index, Eurostoxx50, wist in april een fraaie plus neer te zetten van 1,68%. De stijgingen werden overigens pas ingezet toen bleek dat Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk gewonnen had. Als gevolg van de verkiezingsuitslag trok ook de euro behoorlijk aan en noteerde op het eind van de maand bijna 2,3% hoger ten opzichte van de US dollar. Op zondag 7 mei weten we of Macron daadwerkelijk de nieuwe president van Frankrijk wordt. Gezien de reactie op de beurzen hebben beleggers een duidelijke voorkeur voor Macron boven Le Pen.

In de Verenigde Staten hadden beleggers in april met name interesse in de technologieaandelen. De Nasdaq won in april maar liefst 2,7% en staat tot nu toe in 2017 op een plus van bijna 15%. De Dow Jones scoorde in april een plus van 1,34%, de bredere S&P500 index won 0,91%.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei 225 index steeg ruim 1,5%, maar de Chinese Hang Seng Enterprise Index verloor een half procent.

Voor de komende maand zullen de spanningen rondom Noord Korea, de Franse verkiezingen en werkgelegenheidscijfers in de VS op de radar van beleggers staan. Ook wordt gepubliceerd hoe de stemming is onder de inkoopmanagers. We weten dan weer hoe optimistisch bedrijven zijn voor de komende periode.

Ik wens u de komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

Blik op de Beurs | Maart | Column Tjeerd Jenniskens

Net als in februari waren de Europese beurzen de afgelopen maand positief gestemd. Onze beursbarometer AEX zette in maart een fraaie plus neer van bijna 4,3% en sloot het eerste kwartaal van 2017 af met een winst van 6,91%. Ook onze oosterburen hadden een goede maand, de Duitse index DAX steeg in maart ruim 4% en het afgelopen kwartaal zelfs 7,25%. De Eurostoxx50 ging nog wat harder en noteerde een winst van bijna 5,5% in de afgelopen maand. In Amerika werd er pas op de plaats gemaakt. De Dow Jones 30 index verloor ruim 0,7% en de bredere S&P500 sloot nagenoeg onveranderd.

Alleen de technologie-index Nasdaq100 wist er een mooie plus uit te persen van 2%. In Azië zagen we overwegend rood gekleurde schermen. De Japanse Nikkei225 gaf 2,5% prijs en zakte daarmee ook in het rood in het eerste kwartaal van 2017. De Hang Seng Enterprise Index (Hong Kong) verloor 0,25% in maart maar heeft desondanks het afgelopen kwartaal een fraaie 9,35% opgeleverd. De euro won afgelopen maand 0,7% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Vorige week zette de eerste Nederlandse bank de stap naar een rentevergoeding van 0% op de spaarrekening, de vraag is wat de andere banken gaan doen. Een belangrijk motief van spaarders is het behoud van het vermogen. Dit is echter steeds moeilijker haalbaar: Na aftrek van vermogensbelasting en rekening houdend met inflatie, neemt het vermogen van de meeste spaarders jaarlijks af. Bovendien zien we de inflatie langzaam oplopen. Met het spreiden van uw risico en het toevoegen van aandelen en/of onroerend goed bent u beter bestand tegen oplopende inflatie en verbetert u uw perspectieven op rendement voor de langere termijn. Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek!

Ik wens u de komende maand weer veel succes met uw beleggingen!