De reis naar je pensioen

Het is vakantie! Lekker ontspannen op je ligbedje met een boekje in de zon. Wijntje erbij. Zou het leven zo zijn als je met pensioen bent? Dat zou zomaar kunnen. Maar voordat het zover is, moet je wel het een en ander uitvogelen voor je oude dag.

Het pensioen kun je zien als een verzekering voor wanneer je inkomen wegvalt. Bijvoorbeeld als je stopt met werken, arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Je pensioen bestaat uit drie delen: het basispensioen (AOW)werkgeverspensioen en een aanvullend pensioen.

AOW loopt mee
Wie in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt niet uit wat je nationaliteit is. Ieder jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2% AOW-pensioen op. Je krijgt pas een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Je basispensioen kan aangevuld worden met werkgeverspensioen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal arbeidsjaren en de hoogte van je salaris. Ben je lang in dienst geweest, dan is je pensioen hoger. Stop je een tijdje met werken of ga je eerder met pensioen, dan bouw je geen volledig werkgeverspensioen op. En dat kan behoorlijk wat schelen in het uiteindelijke bedrag.

Geld opzij
Het is regelmatig in het nieuws: de AOW en het werkgeverspensioen staan onder druk. Het lijkt erop dat deze twee in de toekomst minder opbrengen. Het wordt daarom steeds belangrijker om zelf iets voor je oude dag te organiseren. Dat kan op allerlei manieren. Het hangt af van je persoonlijke situatie. Zo kun je ervoor kiezen om je hypotheek af te lossen, waardoor je minder maandlasten hebt en wat geld opzij kunt zetten. Je kunt ook beleggen of een lijfrente afsluiten. Dit zijn zaken waar je over na kunt denken. Zeker zzp-ers die geen werkgeverspensioen ontvangen, adviseer ik zich hierin goed te verdiepen.

Schoenendoos vol
Ik zie vaak dat mensen geen flauw benul hebben van hun toekomstige pensioen. Met een schoenendoos vol polissen stappen ze ons kantoor binnen. Niet vreemd, want het is inderdaad een wirwar van informatie. Om een duidelijk, reëel plan te maken voor je aanvullend pensioen, is het verstandig om een financieel planner of vermogensregisseur in de arm te nemen. Die bekijkt van a tot z wat voor jou de slimste oplossing is die past bij jouw toekomstbeeld. Ook maakt hij tussentijds inzichtelijk wat het uiteindelijke bedrag zal zijn. Ben je nieuwsgierig of heb je vragen over je pensioen? Kijk eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of kom gewoon eens bij ons langs.

Dit artikel verscheen in “Content Magazine, maand augustus 2017.

Disclaimer: De verstrekte informatie mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Belastingplan 2017 Exit pensioen in eigen beheer

Het wetsvoorstel “uitfasering pensioen in eigen beheer” is eindelijk ingediend. Hier is jarenlange discussie, een brievenreeks van de Staatssecretaris en uitvoerig overleg met de commissie van financiën aan voorafgegaan. Het wetsvoorstel, dat Staatsecretaris Wiebes heeft ingediend met Prinsjesdag, treedt op 1 januari 2017 in werking. Het regelt de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De DGA moet vanaf 1 januari 2017 de opbouw van zijn pensioen in eigen beheer stopzetten.

De eigen BV van de DGA wordt als toegelaten aanbieder voor pensioen geschrapt. Vervolgens heeft de DGA de keuze:
1)-Geen actie ondernemen
2)-Afstempelen en afkopen
3)-Afstempelen en omzetten naar oudedagsverplichting

1) Geen actie ondernemen
Indien de DGA besluit om geen actie te ondernemen, blijven de regels van het pensioen in eigen beheer gelden zoals deze op 31-12-2016 van toepassing waren. De DGA mag dan niet meer doteren en de pensioenverplichting wordt bevroren. Indexatie van de pensioenaanspraak is toegestaan. Vanzelfsprekend moet de pensioenverplichting ieder jaar actuarieel worden berekend.

2) Afstempelen en afkopen
Indien de DGA kiest voor afkopen, worden de pensioentoezeggingen op fiscale grondslagen gewaardeerd. Feitelijk wordt de commerciële waarde gelijk aan de fiscale waarde. Bij afkoop is wel loonbelasting verschuldigd, maar géén revisierente. Na afkoop ontvangt de DGA van de BV het nettobedrag. Hij kan dit naar eigen inzicht besteden. Door de afkoop van de pensioenverplichting is er geen sprake meer van een oudedagsvoorziening.
De Staatssecretaris maakt afkoop fiscaal aantrekkelijk door een korting te geven op de loonbelasting. Als de DGA in 2017 voor afkoop kiest, bedraagt de korting 34,5% en is men over 65,5% loonbelasting verschuldigd. In 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 vervolgens 19,5%. De korting wordt verleend op de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting van 31 december 2015. De BV krijgt geen korting voor de aangroei van de verplichting in 2016. Hiermee wil de Staatssecretaris anticipatie-effecten voorkomen.

3) Afstempelen en omzetten naar oudedagsverplichting
De DGA kan ook kiezen om de pensioenverplichting na afstempeling om te zetten in een oudedagsverplichting. De DGA mag de oudedagsverplichting vervolgens niet meer verder opbouwen. Wel wordt de verplichting ieder jaar opgerent volgens een systematiek die nog moet worden vastgesteld. Kiest de DGA voor de oudedagsverplichting, dan blijven de liquide middelen beschikbaar in de onderneming. De BV rekent niet af en hoeft niets aan de DGA uit te keren.  Als de DGA met pensioen gaat, moet hij beslissen wat hij met de oudedagsverplichting gaat doen. Hij mag het bedrag van de oudedagsverplichting gebruiken voor een lijfrenterekening of in eigen beheer laten uitkeren in 20 jaar. Als de DGA overlijdt voordat de uitkering is ingegaan, start de uitbetaling van de termijnen binnen 12 maanden na overlijden. De termijnen worden uitgekeerd aan de erfgenamen. Als de uitkering al wel is ingegaan, hebben de erfgenamen recht op de resterende termijnen.

Misbruik
De Staatssecretaris voorziet dat DGA’s in 2016 zoveel mogelijk doteren aan pensioenvoorziening om vervolgens te kunnen afstempelen en afkopen dan wel omzetten in een oudedagsverplichting. Het wetsvoorstel voorziet daarom in een antimisbruikbepaling. Hierin staat dat, wanneer de opbouw van pensioen in eigen beheer in 2016 meer dan 125% van de opbouw in 2015 bedraagt, er over deze opbouw geen afstempeling en afkoop of omzetting mogelijk is.
Meer weten over de consequenties van het belastingplan 2017 voor uw pensioen in eigen beheer ? Neem contact op met de pensioenadviseur van Duisenburgh via 040-222 21 12.

Pensioen in eigen beheer: drie nieuwe varianten

Directeur-grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer opbouwen, moeten dit in de toekomst anders gaan regelen. De Tweede Kamer heeft gisteren de voorstellen van staatssecretaris Wiebes van Financiën hiervoor besproken. Wiebes heeft twee scenario’s uitgewerkt en had nog een derde optie achter de hand.

Hoewel erg ingewikkeld, was pensioen in eigen beheer (PEB) vroeger een interessante manier van fiscaalvriendelijk oudedagsparen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Maar door de toenemende verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde van de opgebouwde pensioenrechten, is PEB voor veel ondernemers een blok aan het been geworden dat hen belet om dividend uit te keren. Doen ze dat toch en vergissen ze zich in hun berekeningen, dan kan dat een effectieve heffing van 72% van het uitgekeerde dividend tot gevolg hebben.

Wiebes stelt nu voor om pensioen in eigen beheer te vervangen door ofwel de oudedagbestemmingsreserve (OBR) ofwel het oudedagssparen in eigen beheer (OSE of OSEB). In een brief die hij afgelopen zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, licht hij de beide opties toe. In het stuk laat de staatssecretaris duidelijk merken dat de tweede optie zijn voorkeur heeft.

Oudedagbestemmingsreserve

De OBR is een fiscale reserve in eigen beheer en lijkt in sommige opzichten op de (fiscale) ouderdagsreserve zoals IB-ondernemers die kunnen opbouwen. Elk jaar wordt een percentage van het inkomen van de DGA gereserveerd. Met dit geld kan hij of zij bij pensionering een lijfrente kopen of het in twintig jaar laten uitkeren door de BV. Over de uitkering moet belasting worden betaald in box 1.

Oudedagssparen

Oudedagssparen lijkt meer op een beschikbare premieregeling, een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkeringen niet vooraf vast staan. De premie die wordt ingelegd, is een vooraf bepaald percentage van het loon van de DGA (sinds 1 januari 2015 gemaximeerd op € 100.000) minus de AOW-franchise. Ook dit geld moet bij pensionering worden gebruikt voor een lijfrente of door de BV in twintig jaar worden uitgekeerd. De uitkeringen vallen in box 1.

Derde optie

De derde optie, die weliswaar niet is uitgewerkt in de brief, is het uitfaseren van de bestaande mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit zou wel gepaard moeten gaan met een aantrekkelijke overgangsregeling. In de inleiding van zijn brief vraagt Wiebes de Kamerleden naar hun mening over dit scenario. Dit voorstel is gisteren door de aanwezige fracties (VVD, PvdA, CDA en 50Plus) positief ontvangen. Wiebes heeft beloofd nog voor het Kerstreces met een uitgewerkt plan te komen.

Haken en ogen

Wat er in de nieuwe situatie gebeurt met bestaande pensioenvoorzieningen is nog niet duidelijk. Mogelijk moeten ze worden ingebracht in de nieuwe regelingen, mogelijk kunnen ze worden bevroren. Voor de meeste DGA’s is dit waarschijnlijk geen probleem. Voor hun partners kan het echter ingrijpende gevolgen hebben. Voor de rechten bij een echtscheiding, bijvoorbeeld, of in geval van overlijden van de DGA voor het nabestaandenpensioen.

Zelf scenario’s schetsen

Wat Den Haag ook beslist, het lost de problematiek van úw DGA-pensioen dus niet direct op. Wel kunt u zelf vast scenario’s schetsen voor uw toekomst op basis van de voorgestelde oplossingsrichtingen.

Omdat het om ingewikkelde materie en beslissingen met veel impact gaat, is het prettig om zo’n proces samen met een specialist te doorlopen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk die zich heeft gespecialiseerd in pensioenvraagstukken van ondernemers helpt u graag als sparring partner én adviseur bij het bepalen van uw koers.

Bron: FFP

ZZP Pensioen en meer: Geen zorgen voor later

Als zzp’er heeft u recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. U bepaalt zelf of u nog een aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Voornaamste reden om een voorziening te treffen: u wilt een te grote terugval in inkomsten na uw pensioen voorkomen. Voor deze aanvullende voorziening bestaan verschillende mogelijkheden.

 

zzp pensioen en derdepijlervoorzieningen

Sinds 1 januari 2015 is er een collectieve pensioenregeling voor zzp’ers. De grootste belangenorganisaties van zzp’ers geven de regeling vorm. De pensioenregeling is (tot op heden) niet verplicht maar vrijwillig en deelnemers bepalen zelf hoeveel ze inleggen. U kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente ontvangt u dan naast uw AOW. De premie die u voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden.

 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Wilt u een oudedagsvoorziening opbouwen zonder geld te onttrekken aan uw onderneming? U kunt een deel van uw winst reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst hoeft u pas later belasting te betalen. U kunt de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrentetermijnen. Voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden voorwaarden.

 

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Bent u als zzp’er ook ex-werknemer? U kunt dan de pensioenregeling van uw voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. U kunt er pas van gebruikmaken als uw pensioenregeling deze optie biedt. Sinds 1 januari 2012 is de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

 

Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar

Bent u als zzp’er ook directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv? Dan kunt u uw pensioen binnen uw eigen bv opbouwen. Ook kunt u het pensioen bij een externe verzekeraar onderbrengen.

 

Geen zorgen voor later

Wilt u weten wat uw mogelijkheden concreet zijn? Een onafhankelijke pensioenadviseur helpt u alle opties inzichtelijk krijgen. Ook voor meer informatie over geldende voorwaarden, vragen of een toelichting op bovenstaande, kunt u bij de adviseur terecht.

Pensioenadvies: een vak apart?

Bij Duisenburgh vinden wij pensioenadvies een vak apart!  De ontwikkelingen op dit vakgebied gaan razendsnel. Verandering van (wettelijke) spelregels zijn aan de orde van de dag. Toetsing van complexe pensioenregelingen (al dan niet bij banken of verzekeraars) aan de pensioenwetgeving vergt verstand van zaken. Reden genoeg voor Duisenburgh om te werken met gespecialiseerde pensioenadviseurs die hun vak verstaan en die vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke deskundigheidseisen voor een vergunning van de AFM.

 

Wettelijk pensioenvergunning. Minder pensioenadviseurs vanaf 1-1-2014

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. De AFM onderzocht recent de kwaliteit van het pensioenadvies. Hier bleek een slechte score bij de onderzochte financieel dienstverleners: 31% zeer slecht, 44% slecht, 19% matig en 6% redelijk in hun pensioenadvisering aan werkgevers. Om die reden zijn er door de AFM leidraden opgesteld en is er een wettelijk pensioenvergunningsstelsel ontstaan. Het grootste deel van de advieskantoren kunnen niet voldoen aan deze wettelijke vereisten voor een pensioenvergunning. Duisenburgh heeft deze WFT-pensioenvergunning wel in bezit. U kunt ons terugvinden op de site van de AFM door te zoeken in de registers op onze naam of vergunningsnummer 12010023.

 

Mag elke financieel adviseur over mijn pensioen adviseren?

Het antwoord mag duidelijk zijn. Vanaf 1-1-2014 is het aantal financieel advieskantoren die mogen adviseren in pensioen drastisch verminderd. Steeds minder adviseurs mogen u dus over uw pensioen adviseren. Ook als u een pensioenverzekering bij een verzekeringmaatschappij via een assurantiekantoor heeft, is de kans dus groot dat uw assurantiekantoor géén WFT-pensioenvergunning heeft.

 

Wat als mijn adviseur geen Wft-pensioenvergunning heeft?

Als uw adviseur geen WFT-pensioenvergunning heeft, dan gaat de polis rechtstreeks naar het beheer van de verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeringsmaatschappij is uiteraard niet op de hoogte van uw gehele financiële situatie. Dit mag ook niet van een verzekeraar verwacht worden. In onze visie moeten verzekeraars verzekeren en hier kwalitatief goede verzekerings- of pensioenproducten voor ontwikkelen. Laat het advies maar aan de echte pensioenadviseur over!

 

Pensioen is ook gewoon een “pot met geld”

De pensioenmaterie is complex. Voer voor deskundigen. Wij kunnen u alles vertellen over pensioentermen als prepensioen, actuariële kortingen, waardeoverdracht, backserviceverplichtigen, AOW-franchise of nog 100 andere pensioenbegrippen. Maar in onze visie is pensioen ook gewoon een “pot met geld”. Hoe meer geld er in die pot zit, hoe hoger het pensioen. Of anders gezegd: hoe meer geld u krijgt vanaf uw pensioendatum. En het belangrijkste: hoe zorgt u ervoor dat u zoveel mogelijk geld hiervoor beschikbaar heeft vlak voor uw pensioendatum? Ontdaan van alle “pensioenfranje” is dit natuurlijk waar het voor u om draait.

 

Een beter pensioenadvies. Privé, zakelijk en collectief

Pensioenadvies is dus een vak apart, maar staat op zich niet alleen. Pensioenadvisering gaat in onze visie veel verder dan alleen uw pensioenverzekeringen of pensioen in eigen beheer. Als pensioen een “pot met geld” is, dan kunnen alle “potten met geld” ook voor uw pensioen zorgen. Uw pensioenvoorziening is dus een onderdeel van uw totale financiële planning. Pensioenadvies is uiteraard ook een kwestie van verstandig beleggen. Deze beleggingskennis hebben we bij Duisenburgh ook in huis. Ten slotte is pensioenadvies voor onze ondernemende klanten gewaarborgd door onze achtergrond als adviseur voor de zakelijke markt.