Groei met zelfstandige partners

Financieel advieskan­toor Duisenburgh heeft de veran­deringen in de beleggingswereld aangegrepen om een groeistrate­gie te ontwikkelen. Directeur Frank van Daal kiest voor een franchiseformule om zijn bedrijfsonderdeel dat zich met vermogensadvies bezig houdt verder uit te bouwen. Zelfstandige adviseurs zijn inmid­dels actief in Valkenswaard en Ba­rendrecht. „Dat aantal vermogens­regisseurs willen we geleidelijk uitbouwen, dit jaar met zo’n vijf.” Duisenburgh kiest voor ‘partners met een eigen netwerk aan ver­mogende mensen die ze vanuit een zelfstandig kantoor kunnen bedienen’. Advisering van vermogende klan­ten (vanaf 500.000 euro) is zes jaar geleden toegevoegd aan de ac­tiviteiten van het twintig werkne­mers tellende Duisenburgh. Van oudsher richt Van Daal zich op het verzorgen van bedrijfsadmini-s­traties en het verstrekken van fis­caal en financieel advies aan on­dernemers in het midden- en kleinbedrijf.

 

Groei van vermogende klanten

Vorig jaar zag Duisenburgh zijn aantal vermogende klanten met enkelen tientallen groeien. „Die trend zet door. Vermogende men­sen willen aandacht hebben. Ze zien bij banken wisselingen van adviseurs. Ze voelen zich niet meer happy.” Van Daal zegt zijn franchisenemers te recruteren uit de bankenwereld. „Ik bied hen een mooi alternatief.” Als gevolg van de veranderde re­gelgeving zullen vermogensad­vies en hypotheekadvies uit het productenpalet van de banken ver­dwijnen, meent Van Daal. Klan­ten moeten rechtstreeks een advi­seur betalen. „Voor banken is dat door hun dure overheadkosten niet meer rendabel te maken.”

 

Verscherpte zorgplicht

De verscherpte zorgplicht voor ri­sico’s die cliënten lopen, zal vol­gens Van Daal leiden tot standaar­disatie van beleggingsproducten van banken. Achtergrond daar­van: beleggingsportefeuilles die­nen binnen een vastgelegd risico­profiel te blijven. Banken hebben in de ogen van Van Daal geen be­lang bij cliënten die dynamisch beleggen want wijzigingen in het profiel moeten uitvoerig gedocu­menteerd worden. Maar voor een partij als Duisen­burgh gelden die regels toch ook? „Voor een slanke organisatie is dat makkelijker bij te sturen. Het maakt nogal verschil of je 100 of 50.000 beleggingsportefeuilles op hun profiel moet doorlichten.”

 

Toegevoegde waarde

Blijft nog de vraag waarom vermo­gende cliënten zich voor beleg­gingsadvies tot een kleinere spe­ler zullen wenden, die evengoed advieskosten berekent. Duisen­burgh is ‘zeker concurrerend’ met zijn tarieven, zegt Van Daal. „En waar het om gaat, is dat we toege­voegde waarde bieden. Dat doen we door zo alert mogelijk te reage­ren en de cliënt de beste produc­ten te adviseren. Ongeacht wie de aanbieder is. ” Qua kennis van de ontwikkelin­gen op de financiële markten kan het bedrijf zich meten met ban­ken, stelt hij. „De grote aanbie­ders van beleggingsfondsen zoals JP Morgan komen hier over de vloer.”