Bel ons

040 - 222 21 12

Een netto bonus? Goed voor een blije werknemer en werkgever!
Het einde van het jaar is in zicht. Hebben uw medewerkers zich ook in dit Corona jaar weer van hun beste kant laten zien? Dan is het fijn wanneer u dat kunt waarderen door een bonus in december.
Net als in 2020 is ook in 2021 de vrije ruimte van de werkkostenregeling verruimd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000. Zeker gezien het feit dat er ook dit jaar weer weinig gelegenheid is geweest voor personeelsfeesten en -uitjes is er vaak behoorlijk wat ruimte om fiscaal vriendelijk te belonen. Dit levert een mooi budget op om een netto bonus uit te keren. De werknemer betaalt geen loonheffingen over dit bedrag en u geen sociale verzekeringspremies. Als dat geen win-win situatie is. Let er wel op dat de vrije ruimte niet overschreden wordt want dan betaalt u over het meerdere een eindheffing van 80%.
Voor 2022 gelden weer de normale percentages. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom is het weer 1,7%. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,18%.

De onbelaste thuiswerkvergoeding
Zoals u wellicht weet geldt weer het dringende advies om thuis te werken. Voor veel medewerkers toch een iets minder groot probleem dan in 2020. Inmiddels is het hybride werken helemaal van deze tijd. Veel medewerkers ervaren de mix van een paar dagen thuiswerken en een paar dagen naar de zaak als heel positief. Het recht om thuis te werken is inmiddels bij bepaalde groepen medewerkers een belangrijke arbeidsvoorwaarden geworden.
Het Nibud berekende dat medewerkers gemiddeld € 2 per thuisgewerkte dag aan extra kosten maken. Het kabinet sluit voor 2022 aan bij dit bedrag. Kwam voorheen deze vergoeding vaak ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling, vanaf 2022 is het een gerichte vrijstelling en kan het onbelast vergoed worden. Een werkgever mag voor eenzelfde dag niet tegelijkertijd een vergoeding geven voor thuiswerken én de reiskosten voor het woon-werkverkeer toepassen. De werkgever bepaalt voor welke vergoeding er in deze situatie gekozen wordt.
Omdat het bijhouden van de thuiswerkdagen en reisdagen een administratief tijdrovend klusje is kan vanaf 1 januari 2022 in het geval van een vast patroon gekozen worden voor een vaste thuiswerkvergoeding en een vaste reiskostenvergoeding.

Na het geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof nu ook betaald ouderschapsverlof
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Dit verlof wordt voor 100% betaald door de werkgever. Vanaf 1 juli 2020 kan er binnen 6 maanden na de geboorte van het kind aanvullend geboorteverlof opgenomen worden. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Voor het verlof kan een uitkering aangevraagd worden bij het UWV en deze bedraagt 70% van het dagloon.
Vanaf 2 augustus 2022 kan uw werknemer maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof kan flexibel worden opgenomen binnen het eerste jaar na de geboorte van het kind. Alle werknemers die na 4 oktober 2021 een kind hebben gekregen kunnen gebruik maken van deze regeling. Ook voor dit verlof kan men een uitkering aanvragen bij het UWV van 50% van het dagloon. Mogelijk wordt dit percentage nog verhoogd naar 70%. Daarnaast blijft dan nog het onbetaalde ouderschapsverlof voor 17 weken voor kinderen tot 8 jaar.
Wat verder nog bijzonder is: ook DGA’s kunnen gebruik maken van het betaalde ouderschapsverlof.

STAP budget en SLIM subsidie, de overheid stopt veel geld in opleiding en ontwikkeling
De overheid is van mening dat de beroepsbevolking zich een leven lang moet ontwikkelen. Een deel van de werknemers heeft al een budget via de werkgever. In 2022 komt de overheid met een aanvulling hierop. Hiervoor is de subsidieregeling STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP) in het leven geroepen. Werkenden en werkzoekenden kunnen maximaal € 1.000 per jaar ontvangen voor scholingsactiviteiten.
Vanaf 1 maart 2022 kan een aanvraag ingediend worden bij het UWV voor het volgen van een opleiding, training of cursus. Er wordt een STAP portaal geïntroduceerd waar de werknemer de subsidieaanvraag in kan dienen. De verwachting is dat het UWV in ieder geval 200.000 subsidieaanvragen kan goedkeuren in 2022. Er zijn vijf tijdvakken waarin telkens voor € 36 miljoen aan subsidie uitgekeerd kan gaan worden. Bij de aanvragen geldt het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Goed dus om medewerkers tijdig te wijzen op deze mogelijkheid.
Naast het STAP budget is er nog een andere scholingssubsidie, de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb ondernemingen (SLIM). In 2022 is hiervoor € 49 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid. Mkb-ers kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers. Voorbeelden zijn het inschakelen van een extern adviseur die een toekomstgericht opleidingsplan maakt of een loopbaanadviseur die hierover adviezen geeft aan medewerkers. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak opent op 2 maart 2022.

Veilige en gezonde thuiswerkplek voor medewerkers
Ook als medewerkers thuiswerken moet de werkgever zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dat noemt de wet de zorgplicht. Het gaat dan om een goede werkplek en het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. De mate waarin de werkgever dit in moet vullen is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevraagd kan worden. De werkgever beoordeelt per werknemer welke gebruiksvoorwerpen en technische systemen nodig zijn. Deze moeten bijdragen aan de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het functioneren van de medewerker. De kosten voor de inrichting van de werkplek vallen onder de gerichte vrijstellingen.
Daarnaast zijn werkgevers verplicht om hun medewerkers actief te instrueren en voor te lichten over het gebruik van ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen. Het is belangrijk om de risico’s van thuiswerken op te nemen in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Sinds de toename van het thuiswerken worden de meest voorkomende klachten veroorzaakt door de keukentafel en het beeldscherm. Houdt aandacht voor de (mentale) gezondheid van uw medewerkers. Het leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar zorgt ook voor meer werkplezier en productiviteit.

Mochten er vragen zijn over een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief of heeft u andere vragen over salaris- of personeelszaken neem dan contact op met onze salarisadviseurs Mieke Toonders of Monique Loomans.

Auteur

Monique Loomans