Bel ons

040 - 222 21 12

Een ontvangen erfenis, de verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige twee columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken, de impact in financiële- en emotionele zin is tenslotte zeer groot! Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan (de ‘vaarroute’) waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Met betrekking tot het vermogen zorgt een juiste aanpak ervoor dat uitholling van het vermogen (inflatie) en eventuele waardedalingen beperkt blijven. In deze column leest u onder meer over de praktische vervolgstappen en hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Bedrijf verkocht hoe verder

Het opbouwen en uitbouwen van een onderneming is het levenswerk van een ondernemer. Bij de bedrijfsoverdracht is het dan ook van groot belang dat de ondernemer e.e.a. met een goed gevoel kan afwikkelen. De ondernemer kan met een effectief team van specialisten zoals een deskundig overnamespecialist, de accountant, fiscalist en een onafhankelijk vermogensvermogensspecialist een optimaal resultaat behalen. Juist in deze fase is goed ondernemerschap bepalend voor de toekomstmogelijkheden!  
Het vervolg hierop is dat de verkoopopbrengsten optimaal dienen bij te dragen aan het welzijn van het gezin (in brede zin), nu en later. Dat vergt totaal andere aanpak en kennis. Het vermogen dient zodanig georganiseerd te worden dat het minder gevoelig wordt voor bepaalde marktbewegingen. Een gedegen vermogensstrategie en zorgvuldige begeleiding geven juiste grip op het vermogen. Soms proberen ondernemers dit eerst zelf te doen maar over het algemeen kost dit het nodige ‘leergeld’. Laat u onafhankelijk adviseren, het gaat immers om grote financiële belangen! Deskundigheid betaalt zich ruimschoots terug.  

Met een vermogensplan zoomen we in op alle facetten. Het vrijgekomen vermogen moet vanzelf dienstbaar zijn aan de wensen en behoeften van de (oud)ondernemer. Met behulp van ons planningsprogramma laten wij onze relaties naast de te verwachten uitkomsten ook verschillende scenario’s zien, dat geeft duidelijkheid en rust. Zaken die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: De levensstijl van beiden/het gezin en de plannen. Wat is de financiële impact hiervan en voor welk tijdsbestek? Welk vermogen dient beschikbaar te blijven voor verwachte uitgaven in de komende jaren en welk deel kan voor langere termijn worden uitgezet? Met welke fiscale heffingen moet nog rekening gehouden worden, nu en later? Vermogensoverdracht naar de kinderen hoeveel, hoe en wanneer?

Door een duidelijk beeld te krijgen over de verschillende persoonlijke, familiare en zakelijke ambities kan e.e.a. worden doorberekend in indicatieve getallen. Op deze manier, inclusief de verschillende scenario’s, ontstaat er een goed beeld welke bedragen benodigd zijn. Tijdens het inventarisatiegesprek spreken wij met onze relaties ook uitgebreid over de risicobereidheid, de gewenste vermogensverdeling en tijdshorizon. Het vermogensplan wordt mede aan de hand van deze gegevens doorberekend voor het korte- en lange termijn vermogen. Het korte termijn vermogen is bedoeld voor wat de (oud)ondernemer nodig heeft voor zijn comfort, levensstijl en verplichtingen. Het resterend vermogen is het vermogen dat voor lange termijn kan worden uitgezet. Dit kan eventueel worden gebruikt voor een upgrade van de levensstijl, de (klein)kinderen, filantropie en dergelijke.

Vermogensregie in de praktijk

Het is een behoorlijk lastige klus om de verschillende aanbieders, producten, beleggingsvoorstellen en mogelijkheden te beoordelen en vervolgens keuzes te maken.
Zo spelen er bijvoorbeeld vragen als: willen we mee participeren en/of investeren in andere bedrijven? Hoe kunnen we verkoopopbrengsten optimaal organiseren? Hoe liggen de verschillen bij banken en vermogensbeheerders? Welke partijen en oplossingen zijn betrouwbaar en passend? Wie doet de onderhandelingen?

De beleggingsdoelstellingen en wensen die in het plan zijn vastgelegd zijn bepalend voor een juiste keuze en samenstelling. De aanpak, inhoud en beleggingsstijl van vermogensbeheerders, andere partijen of producten dienen passend te zijn. Ook adviseren wij om voldoende te diversifiëren zodat een goed gemiddeld rendement gemaakt kan worden dat minder afhankelijk is van marktsentimenten. Met een gedegen onderbouwing in goed overleg met onze relaties, bepalen we welke vermogensbeheerders, banken en andere aanbieders het beste gevraagd kunnen worden om een voorstel te doen. 
Dit proces, inclusief het beoordelen van voorstellen, gesprekken, de keuze voor één of meer vermogensbeheerders, de aanmeldingen, opstart en de volledige begeleiding kan worden verzorgd door een vermogensregisseur. Vanwege het klantbelang dient deze bij voorkeur 100% onafhankelijk te zijn. Er mag dus geen band zijn met de geadviseerde partijen. De taak van de vermogensregisseur gaat echter verder dan het bovengenoemde.
Na de verkoop van een onderneming staat de (oud)ondernemer niet meer alleen aan het roer. Ook zijn/haar situatie met betrekking tot de risico’s is totaal anders geworden. De fiscale- en juridische structuren kunnen vrijwel altijd worden geoptimaliseerd. Doorgaans is daar veel mee te winnen.
Enkele voorbeelden: welke B.V. ’s zijn overbodig en welke juridische zaken dienen geoptimaliseerd te worden. Zo ontstaat er ruimte om ook andere aangelegenheden op te pakken.
Het is nu ook het juiste moment om aandacht te besteden aan estate planning; op welke manier het opgebouwde vermogen optimaal overdragen kan worden aan de volgende generatie. Door dit op tijd en goed te regelen kan vermogen (in brede zin) fiscaal aantrekkelijk worden overdragen aan de erfgenamen. Een vraag aan u: is uw testament en notariële volmacht nog actueel? 

Grip houden

Dergelijke grote vermogens bestaan veelal uit verschillende vermogensbestanddelen en zijn verspreid over diverse B.V.’s. Spreiding over meerdere aanbieders, vermogensbeheerders en banken komt daarnaast ook veel voor. Om overzicht te houden over het totale vermogen is een samengestelde vermogensrapportage noodzakelijk, bijvoorbeeld op kwartaal- of zelfs op maandbasis. Aan de hand van een vermogensrapportage weten onze vermogensregierelaties precies hoe ze ervoor staan en kan er gericht worden bijgestuurd als de persoonlijke situatie of andere factoren daartoe aanleiding geven. 
Naast overzicht en inzicht wil men ook weten of de resultaten van de vermogensbeheerders op koers liggen met de markt en gestelde doelen.
Het beoordelen van beleggingsresultaten en de specifieke risico’s, zeker bij diversificatie en maatwerkoplossingen, is complex. Het vereist expertise; zorg dat het roer in stevige handen blijft!
Onze vermogensregierelaties hebben behoefte aan een helder overzicht met alle bezittingen en schulden voor het maken van de juiste keuzes. Naast spaargelden, beursgenoteerde beleggingen, private equity, uitgezette financieringen, onroerend goed, edelmetalen, vermelden wij in de periodieke rapportage desgewenst ook de waarde van de vakantiewoning, oldtimers, boot, kunst/antiek en overige collecties op.
Uiteraard houden we in de vermogensrapportages rekening met de verdeling over verschillende entiteiten (privé en de B.V.’s).

Vermogen structureren

Een passende juridische- en fiscale structuur voor het vermogen in de B.V.’s en privé is van groot belang. In het voorgaande liet ik enkele structuurmogelijkheden zien. Door de recente tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting, aanmerkelijk-belangheffing (box 2) en de vermogensrendementsheffing (box 3) kan het interessant zijn om de vermogensstructuur hierop aan te passen.
Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zeker sinds de invoering van het UBO-register, al is deze informatie nu (tijdelijk) niet openbaar.
Daarnaast kan andere structurering van de beleggingen in een B.V. of in privé interessante uitkomsten geven. Vermogen naar privé halen kan bijvoorbeeld een goede strategie zijn wanneer er een hoog rendement wordt verwacht. Er dient dan weliswaar dividendbelasting betaald te worden over de uitkeringen naar privé, maar bij hoge rendementen kan het fiscaal interessanter zijn om het in privé uit te zetten dan in de BV. 
Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Onze volgende column (4) zal naast praktische tips m.b.t. vermogen, verder ingaan op diverse mogelijkheden van vermogensstructuren en vermogensoverdracht.    

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Actuele vacatures

Vacature Fiscalist-Fiscaal Adviseur

Als fiscalist weet jij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers en vermogende families staan, zowel zakelijk als privé. Door je te verdiepen in de situatie van je relaties en tijdig kansen te herkennen, realiseer je het beste resultaat. Dit kan zijn het begeleiden van de onderneming naar de volgende generatie, het doorvoeren van een herstructurering of het oprichten van een familiefonds.

Vacature Beleggingsadviseur

Voor jou draait de wereld van beleggen vooral om inhoud en cijfers, maar je realiseert je als geen ander dat de beleggingsdoelstelling van de relatie centraal staat. Je bent het aanspreekpunt voor bestaande relaties van Duisenburgh. Daarnaast werf je actief nieuwe cliënten binnen je eigen netwerk. Je draagt het beleggingsbeleid van Duisenburgh uit en je deelt je kennis met relaties en collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in de financiële markten op de voet. Jouw expertise is tenslotte cruciaal in onze dienstverlening aan vermogende relaties.

Auteur

Jack Verkamman